GN0065: Flash Eurobarometer - Attitudes of Europeans Towards Tourism

Study List
  • ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Spring 2009)
  • ZA5217 Flash Eurobarometer 281 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, Autumn 2009)
  • ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, 2010)
  • ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, 2011)
  • ZA5617 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism, 2012)
  • ZA5887 Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism, 2013)
  • ZA5905 Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014)
  • ZA6285 Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015)
  • ZA6654 Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2016)